CRJ-RUSH2 HHJ パチンコ

メーカー ジェイビー
導入開始日 2013年7月16日
  • 基本
    スペック
更新情報
大当り確率確変突入率賞球数ラウンド/カウント時短平均 (最終更新日 2015年7月23日)