CRどっキュンリゾート ハワイへん パチンコ

メーカー タイヨーエレック
導入開始日 2014年12月15日
  • 基本
    スペック
更新情報
大当り確率賞球数ラウンド/カウント時短大当り図柄 (最終更新日 2015年7月23日)